Privacy terms & cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

WorldWood s.r.o., webová adresa je: https://www.worldwood.sk


Komentáre

Keď návštevníci zanechajú na stránke komentáre, zhromažďujeme údaje uvedené vo formulári komentára a tiež IP adresu návštevníka a reťazec používateľského agenta prehliadača, aby sme pomohli odhaliť spam. Po schválení vášho komentára je váš profilový obrázok viditeľný verejnosti v kontexte vášho komentára.


Médiá

Ak na webovú lokalitu nahrávate obrázky, mali by ste sa vyhnúť nahrávaniu obrázkov s vloženými údajmi o polohe (EXIF GPS). Návštevníci webovej lokality si môžu z obrázkov na webovej lokalite stiahnuť a získať akékoľvek údaje o polohe.


Cookies

Ak na našej stránke zanecháte komentár, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookie. Tieto údaje slúžia na vaše pohodlie, aby ste pri zanechávaní ďalšieho komentára nemuseli znova vypĺňať svoje údaje. Tieto cookies vydržia jeden rok.

Ak navštívite našu prihlasovaciu stránku, nastavíme dočasný súbor cookie, aby sme zistili, či váš prehliadač prijíma súbory cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Pri prihlasovaní nastavíme aj niekoľko súborov cookie, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a voľby zobrazenia obrazovky. Súbory cookie na prihlásenie vydržia dva dni a súbory cookie s možnosťami obrazovky vydržia rok. Ak vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa odhlásite zo svojho konta, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia.

Ak upravíte alebo uverejníte článok, do vášho prehliadača sa uloží ďalší súbor cookie. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho uvádza ID príspevku článku, ktorý ste práve upravili. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.


Vložený obsah z iných webových lokalít

Články na tejto stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových lokalít sa správa presne tak, ako keby návštevník navštívil inú webovú lokalitu.

Tieto webové lokality môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, vkladať ďalšie sledovanie tretích strán a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danej webovej lokalite.


S kým zdieľame vaše údaje

Ak požiadate o obnovenie hesla, vaša IP adresa bude uvedená v e-mailovej správe o obnovení hesla.


Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak zanecháte komentár, komentár a jeho metadáta sa uchovávajú na neurčitý čas. Je to preto, aby sme mohli automaticky rozpoznať a schváliť všetky následné komentáre namiesto toho, aby sme ich držali vo fronte na moderovanie.

V prípade používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našej webovej lokalite (ak existujú), ukladáme osobné údaje, ktoré poskytli, aj do ich používateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo vymazať svoje osobné údaje (okrem toho, že nemôžu zmeniť svoje používateľské meno). Tieto informácie môžu vidieť a upravovať aj správcovia webových stránok.


Aké máte práva na svoje údaje

Ak máte na tejto stránke účet alebo ste zanechali komentáre, môžete požiadať o zaslanie exportovaného súboru osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré o vás máme. Nepatria sem žiadne údaje, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.


Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatickej služby na detekciu spamu.

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

v zmysle článku 19 a nasledujúcich. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s článkami 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Podľa ustanovení článku 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vám ako dotknutej osobe týmto poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Správca údajov:
Správcom je spoločnosť WorldWood s.r.o.,

so sídlom: Kukučínova 253/90, Detva 962 12 Slovensko;

IČO: 51 156 474

IČ DPH: SK2120615068

zastúpený: Marek Danko (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje:

E-mail: worldwood@worldwood.sk

 

Prístup k osobným údajom:

Pri spracúvaní osobných údajov môžu mať k osobným údajom prístup okrem prevádzkovateľa a spoločností prepojených so spoločnosťou WorldWood Slovakia, s.r.o. a ich zamestnancov aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Konkrétny, priebežne aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov, t. j. príjemcov osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa, v nasledujúcich kategóriách:

– Spoločnosti poskytujúce marketingové služby
– Spoločnosti poskytujúce mzdové a účtovné služby
– Spoločnosti poskytujúce služby interného a externého auditu


Právny základ:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je spravidla plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatváranie, správa a plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych a obchodných zmlúv, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, ako aj súhlas dotknutej osoby (najmä na účely marketingu, súťaží, spoločenských podujatí a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť udelený dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas je však potrebný na to, aby Správca mohol zabezpečiť napríklad firemné podujatia a podobne, a bez takéhoto súhlasu nie je Správca oprávnený poskytovať predmetné služby. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje potrebné na účely plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo dodržiavania zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu ani poskytnúť iné služby.


Spracúvané osobné údaje:

Zhromažďujeme meno, e-mail, dodaciu a fakturačnú adresu, platobné údaje, názov spoločnosti, telefónne číslo, IP adresu, informácie o objednávkach, ktoré ste iniciovali, informácie o obchodoch obchodníkov podporovaných spoločnosťou WorldWood, ktoré ste navštívili, a informácie o zariadení a prehliadači, ktorý používate. Tieto informácie zhromažďujeme, keď používate obchod, ktorý využíva naše služby, alebo k nemu pristupujete, napríklad keď navštívite stránku obchodníka, zadáte objednávku alebo si zaregistrujete účet na stránke obchodníka. Pri návšteve alebo prehliadaní webovej lokality WorldWood zhromažďujeme informácie o zariadení a prehliadači, ktoré používate, o vašom sieťovom pripojení, vašej IP adrese a informácie o súboroch cookie nainštalovaných vo vašom zariadení. Zhromažďujeme aj osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom akejkoľvek funkcie zasielania správ dostupnej na našej webovej lokalite. Od používateľov fóra zhromažďujeme vaše meno, e-mailovú adresu, webovú adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré môžete zverejniť.


Účel spracovania a zdieľania:

Tieto informácie používame na poskytovanie služieb našim obchodníkom vrátane podpory a spracovania objednávok, overovania a platieb. Tieto informácie používame aj na zlepšenie našich služieb. Spoločnosť WorldWood spolupracuje aj s tretími stranami a poskytovateľmi služieb, ktorí pomáhajú poskytovať služby našim zákazníkom, a na podporu tohto úsilia s nimi môžeme zdieľať osobné údaje. Vaše údaje môžeme zdieľať aj v nasledujúcich prípadoch:

 • – na prevenciu, vyšetrovanie alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných činností, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenia našich podmienok používania alebo akejkoľvek inej zmluvy týkajúcej sa služieb, alebo ak to inak vyžaduje zákon.
 • – Ak nám obchodník, ktorého obchod navštívite alebo do ktorého vstúpite, dá pokyn na prenos týchto informácií (napríklad ak povolí aplikáciu tretej strany, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníka).
 • – na splnenie zákonných požiadaviek alebo na splnenie zákonných súdnych príkazov, predvolaní, príkazov alebo iných požiadaviek verejných orgánov (vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

Osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou, ktorá získa naše podnikanie alebo podnikanie obchodníka, ktorého obchod navštevujete alebo do ktorého pristupujete, či už v dôsledku fúzie, akvizície, konkurzu, zrušenia, reorganizácie alebo inej podobnej transakcie alebo konania.


Ukladanie osobných údajov a trvanie spracovania:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len na obdobie, na ktoré bol súhlas udelený. Súhlas sa udeľuje správcovi na nasledujúce tri (3) roky alebo do okamihu odvolania súhlasu. Po uplynutí príslušného obdobia sa osobné údaje vymažú, ak sa ich uchovávanie nevyžaduje podľa príslušných právnych predpisov SR.


Práva dotknutých osôb súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, dotknuté osoby môžu uplatniť tieto práva:

 • – právo na prístup k svojim osobným údajom a na poskytnutie informácií o nich;
 • – právo na opravu osobných údajov;
 • – právo na vymazanie osobných údajov;
 • – právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • – právo na prenosnosť osobných údajov;
 • – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
 • – právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
 • – právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracovania);
 • – právo podať návrh na začatie konania podľa článku 100 a nasl. o ochrane osobných údajov u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknuté osoby môžu vykonávať vyššie uvedené práva, ktoré sú bližšie špecifikované v ustanoveniach článku 21 a nasledujúcich. o ochrane osobných údajov, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľovi prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej alebo doručenej do sídla prevádzkovateľa: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; alebo elektronickou poštou zaslanou na adresu: worldwood@worldwood.sk.
Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska, aby bol prevádzkovateľ schopný identifikovať dotknutú osobu. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie totožnosti dotknutej osoby, ak má odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach prijatých na jej žiadosť do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže správca s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť uvedenú lehotu o ďalšie dva (2) mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti a uviesť dôvody predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej forme, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o informácie iným spôsobom. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na žiadosť dotknutej osoby, je povinný informovať dotknutú osobu o dôvodoch nečinnosti do jedného (1) mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o možnosti podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. Oznámenia o prijatých opatreniach sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na vykonanie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Kontrolór musí preukázať, že žiadosť je neopodstatnená alebo nevhodná.

Spoločnosť WorldWood si uvedomuje, že máte práva na svoje osobné údaje, a podniká primerané kroky, aby vám umožnila prístup, opravu, zmenu, vymazanie, prenos alebo obmedzenie používania vašich osobných údajov. Ak ste obchodník alebo partner, môžete aktualizovať mnohé typy osobných údajov, napríklad platobné alebo kontaktné údaje, priamo v nastaveniach svojho účtu. Ak nemôžete zmeniť svoje osobné údaje v rámci nastavení svojho konta alebo ak máte obavy z údajov zhromaždených pri návšteve webovej lokality spoločnosti WorldWood alebo pri používaní našich služieb podpory, kontaktujte nás, aby sme vykonali požadované zmeny. Je dôležité si uvedomiť, že ak vymažete alebo obmedzíte používanie svojich osobných údajov, služby nemusia fungovať správne.

Návrat hore